Privacyverklaring EyeToEye

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om. In deze privacyverklaring leest u welke (persoons)gegevens wij als verwerkingsverantwoordelijke van u verzamelen en vastleggen. Ook leggen we uit met welke doelen wij de (persoons)gegevens verwerken en op welke wijze ze worden verwerkt.

Mochten er vragen zijn over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via privacy@eyetoeye.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke

EyeToEye Solutions B.V. dan wel EyeToEye Informatica B.V. beslist als verwerkingsverantwoordelijke welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Beide zijn gevestigd aan Parklaan 1, 9724 AL Groningen.

Persoonsgegevens

De (persoons)gegevens die wij van u verzamelen zijn contact- en betalingsgegevens van uw organisatie en contactgegevens van contactperso(o)n(en) van uw organisatie. Deze gegevens ontvangen wij rechtstreeks van u of via een contactpersoon van uw organisatie.

Cookies

Bij het inloggen in Bloqnote worden alleen noodzakelijke cookies geplaatst om te onthouden dat u bent ingelogd. Deze cookies verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie van u op de website.

Bij het bezoeken van de EyeToEye-website wordt een cookie geplaatst om uw toestemmingsvoorkeuren te onthouden en bij een volgend bezoek te respecteren. Deze cookie verzamelt of bewaart geen persoonlijke informatie van u op de website.

Met uw toestemming worden cookies geplaatst, waarmee wij het effect van onze marketing op sociale media meten en waarmee we u op sociale media onze advertenties kunnen tonen.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij gebruiken de (persoons)gegevens om een overeenkomst af te kunnen sluiten, om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, voor de facturering, om een zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden, om u op de hoogte te houden van wijzigingen omtrent het gebruik van de diensten en voor het beantwoorden van uw vragen. Het gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op twee grondslagen, namelijk het uitvoeren van een overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen de (persoons)gegevens binnen het concern voor administratieve doeleinden en met onze leveranciers indien dat voor de uitvoering van de overeenkomst of voor onze bedrijfsvoering nodig is. Daarnaast delen we alleen persoonsgegevens met derden als de wet ons daartoe verplicht of als u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo vindt de verzending van (persoons)gegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding plaats en hebben alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van de (persoons)gegevens geheimhoudingsplicht.

Uw privacyrechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of het (laten) wissen van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking en heeft u het recht uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Tenslotte heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Aan de uitoefening van deze rechten kunnen voorwaarden zijn verbonden.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, neem dan contact met ons op via e-mail: privacy@eyetoeye.nl of schriftelijk via: EyeToEye Solutions B.V. (dan wel EyeToEye Informatica B.V.), Postbus 815, 9700 AV Groningen. Wij reageren dan binnen een redelijke termijn.

Wij wijzen u erop dat de verwerking van de genoemde (persoons)gegevens een noodzakelijke voorwaarde is om van onze diensten gebruik te kunnen (blijven) maken.

Vragen en klachten

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via e-mail: privacy@eyetoeye.nl of schriftelijk via EyeToEye Solutions B.V. (dan wel EyeToEye Informatica B.V.), Postbus 815, 9700 AV Groningen. U kunt uw klacht eventueel ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.